Privatumo politika

UAB „Patalynės rojus“ PRIVATUMO TAISYKLĖS

PREAMBULĖ

 1. UAB „Patalynės rojus“, juridinio asmens kodas 302984857, buveinės adresas P.Lukšio 59-3, LT-49412 Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra Internetinės parduotuvės carreblanc.lt valdytojas.
 2. Bendrovei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Bendrove, Bendrovės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine.
 4. Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 5. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovės Direktorę [email protected]
 6. Detalesnę informaciją apie Bendrovę ir Bendrovės kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyse  „KONTAKTAI“, taip pat žemiau šiame dokumente.
 7. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – Bendrovė, t. y. UAB „Patalynes rojus“, juridinio asmens kodas 302984857, buveinės adresas P.Lukšio 59-3, LT-49412 Kaunas, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu carreblanc.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 8. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  –  Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  –    Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
  –    Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
   
 2. Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais:
  –  Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
  –    Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu. 
   
 3. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  –  Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  –    Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  –    Paslaugų teikimo tikslu;
  –    Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  –    Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).
 2. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1. Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
  – Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  –    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  –    Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu; 
  –    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie
 2. Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
  –  teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  –    teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  –    teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  –    teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  –    teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
  –    teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  –    teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  –    teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 2. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 3. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Bendrovė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
  –  Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 2. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę. 
 6. Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 7. Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
 2. Bendrovė pažymime, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Bendrovės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų. 
 2. Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą. 
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove adresu

SLAPUKAI (angl. COOKIES)

Mūsų svetainėje (www.carreblanc.lt) naudojami šie slapukai (pateikiami su kategorijomis)

SlapukasTrukmėAprašymas
Būtini
SESSwooslg1 diena

Šis slapukas padeda valdyti "WooCommerce" įskiepio sesiją. Jis padeda išlaikyti naudotojo sesijos būseną, kai jis keliauja po svetainę, užtikrinant, kad jo pirkinių krepšelis, prisijungimo būsena ir kita susijusi informacija būtų tinkamai valdoma ir išsaugoma jo apsilankymo metu.

PHPSESSIDsesija

Šis slapukas yra būdingas PHP programoms.Šiame slapuke saugomas ir identifikuojamas unikalus naudotojo sesijos ID, kad būtų galima valdyti naudotojo sesijas svetainėje.Šis slapukas yra sesijos slapukas ir bus ištrintas, kai bus uždaryti visi naršyklės langai.

CookieLawInfoConsent1 year

"CookieYes" nustato šį slapuką, kad būtų įrašyta atitinkamos kategorijos numatytojo mygtuko būsena ir CCPA būsena. Jis veikia tik suderintas su pagrindiniu slapuku.

crblt_cerber_*1 diena

Nustatytas svetainės apsaugos sprendimo. Skirtas apsaugoti svetainę aptinkant ir mažinant kenkėjišką veiklą. Sudarytas iš atsitiktinai sugeneruotų raidinių ir skaitmeninių reikšmių. Nenaudojami jokie asmeniniai duomenys.

wp-wpml_current_language1 diena

Saugo pasirinktą kalbą.

cookielawinfo-checkbox-necessary11 mėnesių

Šį slapuką nustato BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis. Šis slapukas naudojamas saugoti naudotojo sutikimą dėl slapukų, priskiriamų kategorijai "Būtini".

cookielawinfo-checkbox-functional11 mėnesių

Slapukas nustatomas pagal BDAR slapukų sutikimą, kad būtų užfiksuotas naudotojo sutikimas dėl kategorijos "Funkciniai" slapukų.

cookielawinfo-checkbox-performance11 mėnesių

Šį slapuką nustato BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis. Šis slapukas naudojamas naudotojo sutikimui dėl slapukų, esančių kategorijoje "Našumas", saugoti.

cookielawinfo-checkbox-analytics11 mėnesių

Šį slapuką nustato BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis. Šis slapukas naudojamas naudotojo sutikimui dėl slapukų, esančių kategorijoje "Analizė", saugoti.

cookielawinfo-checkbox-others11 mėnesių

Šį slapuką nustato BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepis. Šis slapukas naudojamas naudotojo sutikimui dėl slapukų, esančių kategorijoje "Kiti".

viewed_cookie_policy11 mėnesių

Slapukas nustatomas pagal BDAR sutikimo dėl slapukų įskiepį ir naudojamas išsaugoti, ar naudotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai. Jame nesaugomi jokie asmeniniai duomenys.

Analizė
pbid6 mėnesiai

Tai leidžia "PixelYourSite" įskiepiui priskirti external_id lankytojams ir pagerinti API įvykių našumą.

sbjs_migrationssesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_current_addsesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_first_addsesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_currentsesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_firstsesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_udatasesija

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

sbjs_session1 valanda

"Sourcebuster" nustato šį slapuką, kad identifikuotų apsilankymo šaltinį ir slapukų pagalba išsaugotų naudotojo veiksmų informaciją. Šis analitinis ir elgsenos slapukas naudojamas siekiant pagerinti lankytojų patirtį svetainėje.

MR7 dienos

This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. Nurodo, ar atnaujinti MUID slapuko informaciją.

_gcl_au3 mėnesiai

"Google Tag Manager" nustato slapuką, skirtą svetainių, kuriose naudojamos jų paslaugos, reklamos efektyvumui eksperimentuoti.

_ga_*1 year 1 month 4 days

"Google Analytics" nustato šį slapuką, kad išsaugotų ir suskaičiuotų puslapio peržiūras.

_ga1 metai 1 mėnuo 4 dienos

"Google Analytics" nustato šį slapuką lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimui stebėti, kad būtų galima parengti svetainės analizės ataskaitą. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.

_clsksession

Šį slapuką įdiegia "Microsoft Clarity", kad išsaugotų informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padėtų sukurti analitinę ataskaitą apie svetainės veikimą. Surinkti duomenys apima lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir anonimiškai aplankytus puslapius.

pys_start_sessionsesija

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

CLID1 metai

Naudojama "Microsoft Clarity". Slapuką nustato įterptieji "Microsoft Clarity" scenarijai. Šio slapuko paskirtis - šilumos žemėlapio ir sesijos įrašymas.

pys_first_visit7 dienos

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

pysTrafficSource7 dienos

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

last_pysTrafficSource7 dienos

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

last_pys_landing_page7 dienos

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

_clcksesija

Naudojama "Microsoft Clarity". Slapuką nustato įterptieji "Microsoft Clarity" scenarijai. Šio slapuko paskirtis - šilumos žemėlapio ir sesijos įrašymas.

SMsesija

Šį slapuką įdiegia "Microsoft Clarity". Naudojama "Microsoft Clarity" analizės paslaugoje MUID sinchronizuoti "Microsoft" domenuose.

pys_session_limit1 valanda

Anoniminis slapukas, naudojamas siekiant palengvinti "PixelYourSite" įskiepio, kuris valdo mūsų analitines paslaugas, naudojimą.

pys_landing_page7 dienos

Saugo svetainės pirmo aplankyto puslapio nuorodą.

Funkciniai
VISITOR_PRIVACY_METADATA6 months

"YouTube" nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo slapukų sutikimo būseną dabartiniame domene.

VISITOR_INFO1_LIVE5 mėn 27 dienos

Šį slapuką nustato "Youtube". Naudojamas svetainėje įterptų "YouTube" vaizdo įrašų informacijai sekti.

Rinkodara
test_cookie15 minučių

doubleclick.net nustato šį slapuką, kad nustatytų, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.

IDE1 metai 24 dienos

"Google DoubleClick IDE" slapukuose saugoma informacija apie tai, kaip naudotojas naudojasi svetaine, kad pagal naudotojo profilį jam būtų pateikiami atitinkami skelbimai.

fr3 mėnesiai

"Facebook" naudoja reklamai teikti. Slapuke yra užšifruotas "Facebook" naudotojo ID ir naršyklės ID. Jis gaus informaciją iš šios svetainės, kad galėtų geriau nukreipti ir optimizuoti reklamą.

_fbp7 dienos

"Facebook" naudoja reklamai teikti. Slapuke yra užšifruotas "Facebook" naudotojo ID ir naršyklės ID. Jis gaus informaciją iš šios svetainės, kad galėtų geriau nukreipti ir optimizuoti reklamą.

ANONCHK10 minutes

Paieškos variklio "Bing" nustatytas ANONCHK slapukas naudojamas naudotojo sesijos ID saugoti, taip pat tikrinti "Bing" paieškos sistemos skelbimų paspaudimus. Šis slapukas taip pat padeda teikti ataskaitas ir personalizuoti.

MUID1 metai 24 dienos

"Bing" nustato šį slapuką, kad atpažintų "Microsoft" svetainėse besilankančias unikalias žiniatinklio naršykles. Šis slapukas naudojamas reklamai, svetainių analizei ir kitoms operacijoms.

SRM_B1 metai 24 dienos

Šį slapuką įdiegia "Microsoft Bing

CONSENT2 metai

"YouTube" šį slapuką nustato per įterptus "YouTube" vaizdo įrašus ir registruoja anoniminius statistinius duomenis.

cookielawinfo-checkbox-advertisement1 metai

Slapukas nustatomas pagal GDPR slapukų sutikimą, kad būtų užfiksuotas naudotojo sutikimas dėl "Marketingas" kategorijos slapukų.

YSCsesija

Šį slapuką nustato "Youtube" ir jis naudojamas įterptųjų vaizdo įrašų peržiūroms stebėti.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 
  – atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ naujienlaiškio apačioje. 
  –    rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] arba skambinti telefonu +370 600 70405 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
 4. Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 5. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Bendrovę el. paštu [email protected]

KAIP PRAŠYTI IŠTRINTI ASMENINIUS DUOMENIS?

Turėtumėte susisiekti su mumis ir pranešti, kokius asmens duomenis norite, kad ištrintume. Prašymą galite pateikti el. paštu [email protected],- taip galėsite išsamiau paaiškinti savo skundą, pateikti įrodymus ir paaiškinti, ko norite, kad būtų padaryta. Taip pat turėsite aiškius savo veiksmų įrodymus, jei nuspręsite užginčyti mūsų atsakymą.

Konkrečių žodžių, kuriuos privalote vartoti, nėra, tačiau jums gali būti naudinga pasinaudoti šiuo šablonu, kuris padės pasinaudoti teise į jūsų duomenų ištrynimą.

KADA GALIME ATSISAKYTI IŠTRINTI JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Organizacija (šiuo atveju UAB „Patalynės rojus”, www.carreblanc.lt) gali atsisakyti ištrinti jūsų duomenis šiomis aplinkybėmis:

 • kai organizacija yra teisiškai įpareigota saugoti jūsų duomenis, pavyzdžiui, siekdama laikytis finansinių ar kitų taisyklių.
 • kai saugoti jūsų duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei taikoma išimtis, organizacija gali visiškai arba iš dalies atsisakyti tenkinti jūsų prašymą.

Organizacija taip pat gali atsisakyti tenkinti jūsų prašymą, jei jis, kaip nurodyta įstatyme, yra „akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis”.

Nėra nustatytos apibrėžties, kas reiškia, kad prašymas yra „akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis”. Tai priklauso nuo konkrečių jūsų prašymo aplinkybių. Pavyzdžiui, organizacija gali laikyti prašymą „akivaizdžiai nepagrįstu ar pertekliniu”, jei akivaizdu, kad jis pateiktas neturint jokio realaus tikslo, išskyrus siekį sukelti organizacijai trigdžius ir nepatogumus.

Tokiomis aplinkybėmis organizacija gali:

 • pareikalauti pagrįsto mokesčio už prašymo nagrinėjimą; arba
 • atsisakyti nagrinėti prašymą.

Bet kuriuo atveju jie turės jums apie tai pranešti ir pagrįsti savo sprendimą.

Jei apsvarsčiusi jūsų prašymą būtų nuspręsta, kad mums nereikia ištrinti jūsų duomenų, jums vis tiek bus atsakyta į užklausą. Atsakyme bus pateiktas paaiškinimas, kodėl manome, kad neprivalome ištrinti jūsų duomenų, ir informuotume jus apie jūsų teisę skųsti šį sprendimą.

KIEK LAIKO TRUKTŲ DUOMENŲ ŠALINIMAS?

Atsakyti į jūsų prašymą turime vieną kalendorinį mėnesį. Tam tikromis aplinkybėmis mums gali prireikti daugiau laiko jūsų prašymui apsvarstyti – tam gali prireikti papildomų dviejų mėnesių. Jei visgi prireiktų daugiau laiko, per vieną mėnesį jums būtų pranešta, kad mums reikia daugiau laiko, ir būtų nurodyta priežastis.

Jums gali tekti įrodyti jūsų tapatybę. Tačiau prašytume pateikti tik tiek informacijos kiek jos užtektų užtikrinti, jog esate tinkamas asmuo. Jeigu reikėtų asmens patvirtinimo, vieno mėnesio terminas atsakyti į jūsų prašymą prasideda nuo tada, kai gausime šią papildomą informaciją.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS 
UAB „PATALYNES ROJUS”
Juridinio asmens kodas 302984857
Lukšio 59-3, Kaunas LT – 49412
Telefonas +370 600 70405
El. paštas: [email protected]

Privatumo taisyklių redagavimo data 2023 m. Sausio 7 d.

Jūsų krepšelis
Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę